Hrvatski jezični portal

sȃm

sȃm prid.odr. -ī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N sam
G samog / samoga
D samom / samome / samomu
A samog / sam / samoga
L samom / samome / samomu
I samim / samime
množina
N sami
G samih
D samim / samima
A same
L samim / samima
I samim / samima
 
srednji rod
jednina
N samo
G samog / samoga
D samom / samome / samomu
A samog / samoga
L samom / samome / samomu
I samim / samime
množina
N sama
G samih
D samim / samima
A sama
L samim / samima
I samim / samima
 
ženski rod
jednina
N sama
G same
D samoj
A samu
L samoj
I samom
množina
N same
G samih
D samim / samima
A same
L samim / samima
I samim / samima
Definicija
1. koji je a. izdvojen ili odvojen od drugih [šetati sam] b. bez ičega [sama juha] c. bez drugih ljudi, bez ikoga [živjeti sam] d. bez ičije pomoći [učinit ću to sam]
2. koji prevladava po broju [na skup su došli (sve)sami znalci]
3. po svojoj volji, dobrovoljno [sam se prijavio policiji]
4. (u službi pril.), v. osobno [sam ću doći po dijete]
5. (u raznim kontekstima) [ne znam ni sam; i sam ne znam nije mi jasno, ne znam, ne mogu se snaći, ne znam što da radim; i sam znaš; znaš i sam poznato ti je otprije, upoznat si s činjenicama, nije ti potrebno još dokazivati ili objašnjavati, odmah vidiš bez objašnjenja, odmah ćeš shvatiti čim vidiš, odmah je sve jasno]
Frazeologija
nadmašiti samoga sebe učiniti više od očekivanog, pokazati veće sposobnosti;
neće samo bez uloženog rada ne može se ostvariti, treba raditi, ništa ne nastaje samo od sebe [napisao bih članak o tome, ali da ti pravo kažem, neće samo];
ni sam ne znam nisam siguran, nije mi jasno;
sam kao prst potpuno sam;
sam pao sam se udario posl. sam je svatko odgovoran za posljedice onoga što radi;
sam od sebe bez tuđe pomoći, bez djelovanja izvana [nastao sam od sebe; stup se srušio sam od sebe];
samo meso meso bez kosti, krtina, pupa, mekač;
(jasno i sl.) samo po sebi (jasno i sl.) iz definicije, iz zdravog razuma, iz prvog dojma ili provjerenog iskustva, bez dokazivanja;
sam sebe (sebi) označava glagolsku radnju koju subjekt vrši na sebi [sam sebi učiniti zlo, nasamariti sam sebe]
Onomastika
pr. (nadimačka): Sámac (570, Zagreb, Glina, Drniš, Nova Gradiška), Sámec (Sesvete, Bjelovar), Sȁmodōl (190, Drniš, sred. Dalmacija, Zadar), Sȁmohōd (Šibenik, Samobor), Sàmolov (Zagreb, Lika), Samólovac (Nova Gradiška), Samovójska (Duga Resa, Pokuplje, Pakrac)
Etimologija
prasl. i stsl. samъ (rus. sam, polj. sam) ← ie. *somo- (lat. simi-lis: sličan, skr. samas)