Hrvatski jezični portal

àfiks

àfiks m 〈N mn -i, G -kāsā/ȁfīksā〉

Definicija
lingv. zbirni pojam za prefiks, infiks i sufiks, vezani morfem koji ima neku gramatičku ulogu
Etimologija
lat. affixum: pribijeno, pričvršćeno ≃ ad- + figere: pričvrstiti