Hrvatski jezični portal

sìmile

sìmile pril.

Definicija
glazb. oznaka da se određeni odlomak kompozicije izvodi na isti način kao i prethodni
Etimologija
lat.: usporedba, slika, sličnost, poredba ← similis: sličan