Hrvatski jezični portal

hiperònīm

hiperònīm m 〈G hiperoníma〉

Definicija
lingv. leksem koji obuhvaća leksičke sadržaje drugih leksema (hiponima); nadređenica, opr. hiponim
Etimologija
✧ hiper- + -onim