Hrvatski jezični portal

j

j, J

Definicija
1. indekl.lingv. a. (m) fon. nepčani (palatalni), približni (aproksimativni), usni (labijalni), poluotvoreni (sonantni) glas [ovaj j] b. (sr) četrnaesto slovo hrv. latinice i deseto u većini drugih latiničnih sustava kojim se piše taj glas [malo j; veliko J] c. (sr) izvan konteksta [ovo je; mnova je]
2. (J) fiz. znak za jedinicu rada, energije i topline, joule
3. (J) kem. simbol za element jod
4. (J) sport oznaka u bodovnoj listi za prekršaj koji sudac u ringu nije primijetio, a bodovni sudac smatra da ga treba registrirati