Hrvatski jezični portal

jȅr1

jȅr1 m 〈N mn jèrovi〉

Definicija
lingv. naziv dvaju slova kojim se bilježio »tvrdi« (ъ), odn. »meki« (ь) poluglas ili reducirani samoglasnik u glagoljičkoj i ćiriličkoj azbuci