Hrvatski jezični portal

fȇrmi

fȇrmi m

Definicija
fiz. jedinica dužine, 10-15m, koristi se u nuklearnoj fizici, u SI jedinicama to je isto što i 1 femtometar