Hrvatski jezični portal

fȍnd

fȍnd m 〈N mn fòndovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N fond
G fonda
D fondu
A fond
V fonde
L fondu
I fondom
množina
N fondovi
G fondova
D fondovima
A fondove
V fondovi
L fondovima
I fondovima
Definicija
1. ukupnost potencijala materijalne snage, zaliha, raspoloživa sredstva [šumski fond; stočni fond; crni fond; stambeni fond]
2. dio materijalnih sredstava ili novca određen za posebne svrhe [fond za reprezentaciju]
3. državna ustanova koja raspolaže određenim novcem te ga namjenski raspodjeljuje [fond za kulturu; fond solidarnosti]
4. umj. u slikarstvu prvi, osnovni sloj boje koji daje opći tonalitet, ako je pozadina jednobojna; fon
5. arhivska građa koja se odnosi na određenu problematiku
6. reg. zast. osnova, temelj [fond kuće]
Sintagma
fond riječi lingv. ukupni vokabular nekog jezika kojim tko raspolaže; ukupnost riječi upotrijebljenih u nekoj publikaciji
Etimologija
fr. fond ← lat. fundus: temelj, osnova, imanje