Hrvatski jezični portal

fùrān

fùrān m 〈G furána〉

Definicija
kem. bezbojna tekućina aromatskih spojeva; furfuran
Etimologija
nlat. furanum