Hrvatski jezični portal

des-

des-, dez-

Definicija
kao prvi dio riječi označava da se drugi dio rastavlja ili stavlja u opreku u odnosu na svoje značenje (u značenju raz-, ne-, od-) [desalinizacija; dezagregacija; dezaktivirati]
Etimologija
fr. dés-, des- ← lat. dis-