Hrvatski jezični portal

zȁmān

zȁmān pril.

Definicija
zast. (u)zalud, badava, utaman, usp. uzaman
Etimologija
prasl. *za vъ manъ, v. za + v. u2 + v. mana