Hrvatski jezični portal

brȕto

brȕto prid.indekl.i pril.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N bruto
Definicija
1. trg. oznaka za težinu robe zajedno s ambalažom (krat. Btto ili Bo); brutotežina
2. term. prihod, iznos novca bez odbitaka, opr. neto
Sintagma
bruto bilanca ekon. bilanca u kojoj se pojedine pozicije međusobno ne kompenziraju već se iskazuju bez saldiranja;
bruto dobit (dohodak) ekon. razlika ukupnog prihoda poduzeća i ukupnih rashoda bez odbitka poreza iz dobiti;
bruto investicije ekon. investicije u osnovna sredstva, bruto povećanje realnog kapitala (fiksnih fondova) u određenom razdoblju;
bruto knjigovodstvena vrijednost ekon. izvorna, prvobitna vrijednost (trošak nabave ili neka druga vrijednost koja zamjenjuje trošak nabave) nastala stjecanjem nekog imovinskog oblika bez umanjenja za izvršene otpise (amortizacija i dr.);
bruto marža trg. postotak od prodajne cijene namijenjen pokriću varijabilnih i fiksnih troškova trgovačkog poduzeća;
bruto nacionalni dohodak ekon. ukupni zbroj dohodaka svih gospodarskih činitelja u gospodarstvu bez odbijanja amortizacije, poreza i doprinosa;
bruto nacionalni proizvod ekon. vrijednost ukupne proizvodnje u jednoj godini koju su ostvarili nacionalni proizvodni faktori bez obzira na domaće ili inozemno podrijetlo te proizvodnje;
bruto plaća razg. ukupna svota koju poslodavac daje zaposlenom, potom se odbijaju porez, prirez, doprinosi itd. (za zdravstvo, mirovinski fond i sl.);
bruto registarska tona pom. trg. prostorna mjera za trgovačke brodove kojom se iskazuje dopuštena količina ili težina prenosivog tereta (2,823 m3), usp. registarska tona, v. registarski Δ
Etimologija
tal. brutto: surov, ružan, sirov