Hrvatski jezični portal

butànōl

butànōl m 〈G butanóla〉

Definicija
kem. C4H9OH, četvrti član homolognog niza monohidroksilnih alkohola, postoji u nekoliko izomera; butil-alkohol
Etimologija
v. butan + -ol