Hrvatski jezični portal

camera2

camera2 (izg. kȁmera) ž,

Definicija
ob. u:
Sintagma
camera lucida (izg. camera lẉcida) tehn. optički crtaći instrument koji pomoću prizme ili zrcala odražava obrise predmeta, ob. na papir; svijetla komora;
camera obscura (izg. camera opskúra) tehn. kutija koja ne propušta svjetlo, na prednjoj se strani nalazi malen otvor s optičkim staklima kroz koji prolaze zrake svjetla koje na protivnoj strani odražavaju obrnuti lik predmeta; tamna komora;
camera silenta (izg. camera silènta) tehn. tiha komora, služi u audiometriji
Etimologija
lat. camera: soba