Hrvatski jezični portal

kòntrakt

kòntrakt m 〈G mn kȍntrāktā/-kātā〉

Definicija
dokument o suglasnosti dviju ili više strana o uspostavljanju odnosa, zaključenju posla i sl. [sklopiti kontrakt; sastaviti kontrakt]; ugovor, sporazum, dogovor