Hrvatski jezični portal

kȕrac

kȕrac m 〈G kẉrca, V kȕrče, N mn kȕrci〉

Izvedeni oblici
jednina
N kurac
G kurca
D kurcu
A kurac
V kurče
L kurcu
I kurcem
množina
N kurci
G kuraca
D kurcima
A kurce
V kurci
L kurcima
I kurcima
Definicija
vulg.
1. muški spolni organ; riječ kao poštapalica u rečenici često popunja stanku koja se pravopisno izražava crtom (povlakom) ili zarezom postavljenim po intonaciji, u tekstovima obično kraćena k...; frazeološki izrazi imaju, ob. podrugljivo i deprecijativno značenje; kad se ne spominje zamjenica moj deklinira se kao neživo (akuzativ = nominativ [moj]) i kao živo (akuzativ = genitiv [moga/mog]); penis, spolovilo, usp. stvar
2. u dijalogu, ob. u smislu snažnog a. protivljenja [kurac moj, kurac ti dam ne dam, ne može, nipošto i sl.] b. negacije [kurac ti misliš ništa ne misliš; kurac ti imaš pameti nemaš pameti]
Frazeologija
tuđim kurcem gloginje mlatiti prebaciti na drugoga kakvu neugodnu dužnost, tražiti žrtvu od drugoga koju sami izbjegavamo
Etimologija
prasl. *kurъ, dem. kurьcь: pijetao, kurac (stsl. kurъ, rus., polj. kur), latv. kauret: vikati ← ie. *kowr- (lat. caurire: zavijati)