Hrvatski jezični portal

joule

joule (izg. džȕl, džàul) m

Definicija
fiz. jedinica za mjerenje rada (energije) električne struje — 0.102 kg/m (rad koji izvodi sila od jednog njutna kada se njezino hvatište pomakne u smjeru sile za jedan metar — N/m); znak J