Hrvatski jezični portal

ordináta

ordináta ž

Definicija
mat. druga koordinata točke u pravokutnom koordinatnom sustavu, usp. apscisa
Etimologija
nlat. (linea) ordinare (applicata): (crta) smještena u red ← ordinatus: uređen