Hrvatski jezični portal

sȁblāzan (II)

sȁblāzan (II) prid.odr. -znī〉

Definicija
koji izaziva sablazan1; sablažnjiv [sablazan postupak; sablazan čin]