Hrvatski jezični portal

tȁd

tȁd (tàdā) pril.

Definicija
za vrijeme u zamjeničkoj (anaforičkoj) službi u zn.
1. u to vrijeme, u to doba, u taj čas = onda (1)
2. nakon prethodno kazanog događaja, poslije loga, usp. onda (I)
Sintagma
kad (a)-tad (a) koliko se god čekalo, makar u dalekoj budućnosti;
tad (a) i tad (a) razg. formula koja zamjenjuje navođenje vremena događaja po jedinicama i mjerama vremena (kad se podrazumijeva da će se to učiniti)
Etimologija
prasl. *tъdъ, *tъde, v. taj