Hrvatski jezični portal

silìkōn

silìkōn m 〈G silikóna, N mn silikóni〉

Definicija
1. kem. organosilicijev spoj u kojem su silicijevi atomi vezani atomom kisika (Si-O-Si), mnogostrane su primjene (sintetičke tkanine, nakit, umeci u plastičnoj kirurgiji i dr.); siloksan
2. (mn) žarg. ženske grudi
Etimologija
nlat. silica: silikon-dioksid